1 / 5

Udgravning ved Ørregård

Siden 1975 har vi kendt bebyggelsen ved Ørregård, først gennem rekognosceringer, siden luftfotos, detektorafsøgninger, og geomagnetiske opmålinger og endelig sonderende forundersøgelser. Der har vist sig spor af en enestående rækkebebyggelse fra sen før romersk jernalder/ældre romertid. Lige omkring Kr. f. er 15 gårde tilsyneladende blevet anlagt i to øst-vest gående rækker langs en 10 til 12 m bred åben zone – en gade.

Alle gårde har ensartede gårdspladser, som i den sydlige række vender mod syd og i den nordlig række mod nord. Gårdsanlæggene er cirka 25×25 m store. De ligger alle på en let forhøjet øst-vest gående banke vestsiden af Herningsholm Å. De to rækker gårde er omgivet af et større hegn, som indhegner et samlet areal på cirka 130×130 m. I den 25-30 meter brede zone mellem gårdene, og det ydre hegn er der omfattende spor af blandt andet jernproduktion som blandt andet er dokumenteret med fundet af en helt unikt bevaret udvindingssmedje. Geofysik og rekognosceringerne tyder på, at der ligger flere smedjer både i zonen mellem gårdene og hegnet og i forbindelse med de enkelte gårdsanlæg, men det kan også være anlæg knyttet til andre af landsbyens sekundære aktiviteter.

I den østlige og nordlige del kan der være spor af ældre bebyggelse fra perioden før Kr. f. Detektorfund, og et enkelt kulturlag samt flere yngre jernovne tyder på, at der kan ligge bebyggelsesspor fra ældre/yngre germansk jernalder og vikingetid hen over den nordvestlige del af bebyggelsen.

Generelt er fundet dækket af et kun 20-30 cm tykt pløjelag, bortset fra områderne længst mod øst hvor et udflydt muldlag, forsegler et langhus med et bevaret lergulv.

Ørre uddannelsesudgravning 2017

Museum Midtjylland har indgået et samarbejde med Københavns Universitet om at gennemføre uddannelsesgravning på området i august 2017 og eventuelt igen i 2018. Undersøgelsen har flere formål: Den skal identificere og sikre de allermest udsatte og vigtige anlæg. Det generelle forskningspotentiale skal afklares og dokumenteres, og der skal udarbejdes en bevaringsplan og en metode til at håndtere denne type pladser.

Dateringen, den tydelige regulering og vægten på sekundære erhverv gør at pladsen er en helt central del af to af museets dedikerede forskningsstrategier. Den første vedrører geofysik og håndteringen af de pladser vi kender fra denne metode og den anden strategi vedrører bebyggelse areal og magtstruktur, landskabets organisation i jernalderen.

'Slagge for dummies'

Hvad er slagge?
Slagge er et affaldsprodukt i forbindelse med håndtering af jern. Det forekommer oftest på steder, hvor jernudvinding og smedjearbejde har fundet sted.

Hvad kan slagge bruges til?
Slagge kan bruges til fortælle om processerne i jernproduktionen. Det kan på den måde hjælpe arkæologerne til at se hvilken form for jernudvinding eller smedjeproces, som har foregået på stedet. Dette gøres ved at se på slaggens kemiske egenskaber både i felten og i labratioriet.

Hvad ser vi på Ørregård?
På Ørregård finder vi mange slagge. Her har arkæologerne fra Museum Midtjylland i sammenarbejde med studererene fra Københavns Universitet afgravet 2 større flader. Af disse flader fremkommer både huskonstruktioner, smedje- og jernproduktionsområder.